Πρόγραμμα «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις»
nea-programmata-espa

Την απονομή χρηματικών βραβείων σε όσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους το προηγούμενο 12μηνο προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις» ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου και το μέγιστο ύψος του βραβείου μπορεί να ανέλθει στις 10.000 ευρώ.

Όσες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις να το λάβουν θα πρέπει, προκειμένου να εισπράξουν τη σχετική ενίσχυση, να προχωρήσουν στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, ώστε το μισθολογικό κόστος των νεοπροσληφθέντων να καλυφθεί με επιδότηση

Δικαιούχοι

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα ενισχύει αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ικανοποιούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 Εχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 ανήκουν στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού). Δηλαδή στους τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων -Ενέργεια -Εφοδιαστική Αλυσίδα -Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες -Περιβάλλον -Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) -Υγεία -Υλικά – Κατασκευές.

 Απασχολούν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν την υποβολή της πρότασης.

Έχουν διατηρήσει σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση (σε ΕΜΕ) κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους ήτοι, 12 μήνες πριν.

– Δεν έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

 Δεν έχουν εγκριθεί και δεν υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, μετατροπής θέσεων εργασίας (π.χ από μερική σε πλήρη κ.α) την τελευταία τριετία.

Πέραν των παραπάνω, θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μια εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:

  1. Εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.
  2. Αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα με μέσο όρο ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής
  3. Έχουν κατοχυρώσει πατέντα την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.

Η δράση αποτελείται από δύο διακριτά και αλληλένδετα στάδια. Το στάδιο της Επιβράβευσης και το στάδιο της Ενίσχυσης.

Στάδιο 1: Επιβράβευση Επιχειρήσεων

Το στάδιο αυτό, προβλέπει την επιβράβευση της επιχείρησης με καταβολή 1.000 ευρώ ανά ΕΜΕ με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ανώτατο βραβείο που μπορεί να λάβει μια επιχείρησης είναι για 10 ΕΜΕ, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των ΕΜΕ που διατήρησε ή και αύξησε.

Στάδιο 2: Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Για τη λήψη της επιβράβευσης είναι υποχρεωτικές οι δύο κατηγορίες ενεργειών που ακολουθούν.

Α) η πρόσληψη νέου προσωπικού σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

Για επιχείρηση που απασχολεί το έτος αναφοράς:

  • >=2
  • >5
  • >=10

Το παραπάνω μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας είναι επιλέξιμο με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ.

Β) η κατάρτιση του υφιστάμενου προσωπικού έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αιτείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της δράσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το ποσό των 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Κατά το στάδιο 2 είναι επιλέξιμες, αλλά προαιρετικές, οι παρακάτω δαπάνες:

2.1 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας (μέγιστο 4.500 ευρώ). Κόστος ανανέωσης πατέντας.

2.2 Δαπάνες τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών ή /και διαδικασιών από διαπιστευμένους φορείς του εσωτερικού ή / και εξωτερικού. Κόστος ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών.

2.3 Δαπάνη παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 1.500 ευρώ).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει σταθερή την συνολική απασχόληση καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου.

[popup_trigger id=”74084″ tag=”h6″]ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ[/popup_trigger]

Let's keep in touch
Πρόσφατα