Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

H Εταιρεία  ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Η εταιρεία μας τιμήθηκε με το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία «Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ» ( Finance & Accounting Awards 2023)

Στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων ΕΣΠΑ.

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε είναι τα εξής:

  • Αναπτυξιακός νόμος
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • Επιδοτούμενα δάνεια ΤΕΠΙΧ
  • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
  • Τοπικά προγράμματα Leader
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Interreg ,Horizon 2020

 

Τα στελέχη της εταιρεία μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη των μελετών για τα επιδοτούμενα προγράμματα και στην υλοποίηση τους από το 2004.

Η εταιρεία μας  έχει διαχειριστεί με επιτυχία εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

1.

Την επιμέλεια της ενημέρωσης των στελεχών της εργοδότριας εταιρείας αναφορικά με το σύνολο των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα ή μη της τελευταίας στις διατάξεις του προγράμματος.

2.

Την επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης στις διατάξεις του προγράμματος.

3.

Την επιμέλεια της συλλογής, την σύνταξη και την παρουσίαση όλων των οικονομικών στοιχείων σχετικά με την οικονομοτεχνική μελέτη.

4.

Τη σύνταξη και συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος του σχεδίου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το πρόγραμμα.

5.

Την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή του φυσικού φακέλου με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον αρμόδιο φορέα υποδοχής των αιτήσεων-προτάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από το Πρόγραμμα.

6.

Την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και την άμεση ενημέρωση της επιχείρησης για τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά την υποβολή της αίτησης.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων:

1.

Υποβοήθηση της εργοδότριας εταιρείας κατά την ετοιμασία και σύνταξη των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών


2.

Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών – οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου.

3.

Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή από την εργοδότρια εταιρεία , όλων των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

4.

Υποβοήθηση των τμημάτων της εργοδότριας εταιρείας , κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης στην εργοδότρια εταιρεία.

5.

Υποβοήθηση των τμημάτων της εργοδότριας εταιρείας, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του σχεδίου.

6.

Υποβοήθηση της διοίκησης της εργοδότριας εταιρείας , για την επίτευξη των στόχων του επενδυτικού σχεδίου.7.

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

8.

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων ελέγχου.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Παρεχόμενες υπηρεσίες (Δραστηριότητες Επιχείρησης):
Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους και ικανούς οικονομολόγους, με γνώσεις και εμπειρία πάνω στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.