«Ίδρυση επιχειρήσεων & ενίσχυση νέων ΜμΕ στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολη»

1.Γενικά – Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

2. Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων

Περιφέρεια Γεωγραφική Ενότητα Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Κοζάνης
Π.Ε. Φλώρινας
Π.Ε. Καστοριάς
Π.Ε. Γρεβενών
4.200.000 €
4.200.000 €
2.800.000 €
2.800.000 €
Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14.000.000 €
Πελοποννήσου Δήμος Μεγαλόπολης
Δήμος Οιχαλίας
Δήμος Γορτυνίας
Δήμος Τριπόλεως
3.000.000 €

3.000.000 €

Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου 6.000.000 €
Σύνολο Περιφερειών 20.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

3. Καθεστώς ενίσχυσης – Ποσοστά ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση υλοποίησης δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της δημοσίευσης της πρόσκλησης, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται.

4. Επιλέξιμες επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Νέες Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις.
Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
1.Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
2.Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
3.Να λειτουργούν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή
4.Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
• Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
• Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
• Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
•Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

5. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
8. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
9. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:
α. αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης
β. περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
γ. περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

5. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: κτιριακές εγκαταστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας
2 Δαπάνες εξοπλισμού & μεταφορικών μέσων: εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, μηχανολογικός εξοπλισμός, ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, λοιπός εξοπλισμός
3 Δαπάνες λογισμικού: κατασκευή ιστοσελίδας και eshop, λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses)
4 Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών: συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού ‘’software as a servise’’, ‘’cloud computing’’
5 Δαπάνες προσωπικού
6 Έμμεσες δαπάνες ( 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

6. Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά , χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Κατά τον έλεγχο & την αξιολόγηση των αιτήσεων αλλά και κατά την υλοποίηση, δύναται να γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, Γ.Ε.ΜΗ. κ.ο.κ.), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται/αξιολογούνται/βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση.

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, το διάστημα υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

 

Περισσότερα εδώ 

Η ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τιμήθηκε με το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία

 

«Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ»

 

Εμείς, η ομάδα της ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, σας ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε

 

ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με επιμέλεια για τα σχέδιά σας με ακόμα περισσότερο ζήλο!

 

Μπορείτε να δείτε εδώ το video από την βράβευση.

 

Μπορείτε να δείτε εδώ την ανακοίνωση των βραβείων.

 

Περισσότερα εδώ

Let's keep in touch
Πρόσφατα