Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ

H παρούσα δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε τέσσερα έτη και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

α) έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

β) δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΡΟΫΛΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» συνολικού ύψους 25.000.000€.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή μίας επιχείρησης στη Δράση είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότηση.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η δραστηριότητά τους να οργανώνεται σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού). Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός]
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/ΑΚατηγορίες ΔαπάνηςΜέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίουΕίδος δαπάνης
1Δαπάνες Εξοπλισμούέως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 
2Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (04) (π.χ. σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, Ενδιάμεσων εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου, λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου).έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίουΧορηγούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

ΠΡΟΫΛΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από 50.000€ έως 1.000.000€.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 100% των συνολικών επενδυτικών δαπανών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά , χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) http://app.opske.gr/ .

Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών ορίζεται η 22.04.2024 και ώρα 09:00 με καταληκτική ημερομηνία την 06.06.2024 και ώρα 14:00.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της Δράσης θα είναι η συγκριτική αξιολόγηση.

Η τελική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης προκύπτει από το βαθμό της οικονομικής προσφοράς με μέγιστη τελική βαθμολογία το 100.

Let's keep in touch
Πρόσφατα

Τρίτη 28 Μαΐου 3.00 μ.μ. 

Webinar

Η ΑΛΦΑ Αναπτυξιακή διοργανώνει την Τρίτη 28 Μαΐου στις 3.00 μ.μ. webinar για το επιδοτούμενο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα καθεστώτα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :
 
 • Καθεστώς  ‘’ Αγροδιατροφή Πρωτογενής Παραγωγή Και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ’’
 • Καθεστώς ‘’ Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων’’
 • Καθεστώς ‘’Μεταποίηση-εφοδιαστική αλυσίδα’’
 • Καθεστώς ‘’Εναλλακτικές μορφές τουρισμού’’
 • Καθεστώς ‘’Επιχειρηματικότητα 360’’