Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αχαΐα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αχαΐα

Η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD για το νομό Αχαΐας, περιλαμβάνει 3 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως της μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας και του εμπορίου.

Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.

​Ενισχύονται: Επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα (μετά την απρώτη μεταποίηση), βιοτεχνικών μονάδων εκτός αγροδιατροφικού τομέα και εμπορικών επιχειρήσεων.

Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

Ενισχύονται: Επενδύσεις από επιχειρήσεις που αξιοποιούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την παραγωγή τελικών προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.

Ενισχύονται: Επενδύσεις στον τουριστικό τομέα (υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα).

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με περιορισμό. Η περιοχή εφαρμογής παρουσιάζεται αναλυτικά στην Πρόσκληση.​​​​

 Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις, συνοπτικά δύνανται να είναι:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. Αγορά (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων.
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.
 12. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση αυτεπιστασίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

 

Υποβολή προτάσεων

από 29/5/2023 έως 7/8/2023

[popup_trigger id=”74636″ tag=”h6″]Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα[/popup_trigger]

Let's keep in touch
Πρόσφατα