«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Κεντρική Μακεδονία»

1. Γενικά – Σκοπός

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με σκοπό την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

2. Ωφελούμενοι / τελικοί αποδέκτες της δράσης και ποιοι εξαιρούνται

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη της Δράσης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).

3. Προϋπολογισμός δράσης

Η δράση θα υλοποιηθεί με πόρους των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύθηκε για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000€.

4. Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1.Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2.Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3.Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4.Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να συνδέεται τεκμηριωμένα με μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης, όπως αυτές αναλύονται στην ενότητα 2 «Ταυτότητα της Δράσης», και να εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.1. «Επιλέξιμες Δαπάνες» της πρόσκλησης.

5.Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).

6.Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022) και να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην ενότητα 6.3 της πρόσκληση

5. Επιλέξιμες Δραστηριότητες
•Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα.

•Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων.

•Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας.

•Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία.

•Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός.

•Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα.

•Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά.

•Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων,
Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

6. Προϋπολογισμός επενδυτικών έργων
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 60.000€ έως 400.000€.

7. Ποσοστά ενίσχυσης
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

8. Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

9. Υποβολή προτάσεων
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 22/01/2024 και ως ημερομηνία λήξης η 22/05/2024 .

10. Αξιολόγηση
Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της Δράσης θα είναι η συγκριτική αξιολόγηση

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   ΒΑΘΜΟΣ (MAX)
1 Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο 30
2 Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 30
3 Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων-τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 30
4 Ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/ πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο 10
Let's keep in touch
Πρόσφατα