«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης»

1. Γενικά – Σκοπός

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

2. Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων

ΠεριφέρειαΓεωγραφική ΕνότηταΥφιστάμενες επιχειρήσεις
Δυτικής ΜακεδονίαςΠ.Ε. Κοζάνης13.650.000€
Π.Ε. Φλώρινας13.650.000€
Π.Ε. Καστοριάς9.100.000€
Π.Ε. Γρεβενών9.100.000€
Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας45.500.000 €
ΠελοποννήσουΔήμος Μεγαλόπολης11.700.000 €
Δήμος Οιχαλίας 
Δήμος Γορτυνίας7.800.000 €
Δήμος Τριπόλεως 
Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου19.500.000 €
Σύνολο Περιφερειών65.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 500.000€ έως και 12.000.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

3. Καθεστώς ενίσχυσης – Ποσοστά ενίσχυσης

Η παρούσα Δράση υλοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 14, 18, 19, 33 και 41 κατ΄ αντιστοιχία των ειδικών τμημάτων 1, 2, 6 και 7 του Κανονισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έναρξη εργασιών πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

4. Επιλέξιμες επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Νέες και Υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014 και θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Ο δυνητικός δικαιούχος (επιχείρηση) να δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

2. Ο δυνητικός δικαιούχος:

− δεν έχει υποβάλλει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (υπό σύσταση επιχείρηση).

− δεν διαθέτει, κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης, μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση (νέα επιχείρηση)

3. Ο δυνητικός δικαιούχος έχει την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

4. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

5. Ο ίδιος φορέας (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) δεν συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.

6. Ο δυνητικός δικαιούχος έχει υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης (μία αίτηση ανά ΑΦΜ).

7. Ο δυνητικός δικαιούχος δεν είναι προβληματική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 2, Παρ. 18 «Ορισμοί»).

8. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης, στον/στους οποίο/ους ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης (συμπεριλαμβάνεται και η προκαταβολή).

9. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014.

10. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας εγκατάστασης.
 • Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρήγαγε προηγουμένως η εγκατάσταση.

11. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

5. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Δαπάνες εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων (εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος, ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα)
 • Δαπάνες λογισμικού
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Τεχνικές μελέτες

6. Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού

Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) http://app.opske.gr/.

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15/05/2024 και ώρα 15:00.

Κατά τον έλεγχο & την αξιολόγηση των αιτήσεων αλλά και κατά την υλοποίηση, δύναται να γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, Γ.Ε.ΜΗ. κ.ο.κ.), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

7. Αξιολόγηση

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της Δράσης θα είναι η συγκριτική αξιολόγηση. Η ελάχιστη συνολική αποδεκτή βαθμολογία για την υποβολή κάθε πρότασης ορίζεται το 65. Επισυνάπτεται ο πίνακας βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Let's keep in touch
Πρόσφατα