«Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

1. Γενικά – Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιδίωξη της Δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ενθάρρυνσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσω της Δράσης επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής ανέργων στην αγορά εργασίας, και ο περιορισμός του φαινόμενου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

2. Ωφελούμενοι / Τελικοί αποδέκτες της δράσης – Ποιοι εξαιρούνται

Η Δράση ενισχύει ανέργους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε τομείς της στρατηγικής RIS3. Οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας δίνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3 της παρούσας πρόσκλησης της Δράσης.

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι:

Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν:

α) μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης,

β) οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

γ) και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3.

3. Προϋπολογισμός δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 5.000.000€.

4. Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης στη Δράση είναι οι ακόλουθες :

  • Κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης πρέπει οι δικαιούχοι να είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ.
  • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
  • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
  • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

5. Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων – Διάρκεια υλοποίησης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 10.000€ έως 50.000€ .

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 80% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και δύναται να ανέλθει στο 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης τους.

6. Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες :

Α/ΑΚατηγορία ΔαπάνηςΜέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίουΕίδος δαπάνης
1Δαπάνες προσωπικού15.000€/1 ΕΜΕ (έως 45.000€ και μέχρι 3 ΕΜΕ)Προσαύξηση 20% του ποσοστού ενίσχυσης (από 80% σε 100%) εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες πρόσληψης προσωπικού (τουλάχιστον 1 ΕΜΕ). Η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την πιστοποίηση
2Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνωνέως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 3 και την κατηγορία 6Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 65 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)
3Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώροέως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 6Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 65 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)
4Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιώνέως 5.000€. Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου έως 2.000€ 
5Λειτουργικές ΔαπάνεςΈως 70 % του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού 
6Δαπάνες Λογισμικούέως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 3 
7 8Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης Έμμεσες Δαπάνες (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)Έως 4.000 €. Δημιουργία/κατασκευή νέας ιστοσελίδας έως 2.500 € 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίουΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή της συμμόρφωσης του επιχειρηματικού σχεδίου με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

7. Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) http://app.opske.gr/ .

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 04.03.2023 και ώρα 09:00 με καταληκτική ημερομηνία την 14.05.2024 και ώρα 15:00.

8. Αξιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων:

1. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ).

2. η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

3. η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι ο βαθμός σαράντα (40).

Let's keep in touch
Πρόσφατα