Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της νέας δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων » στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2021-2027. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα […]

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε  ο οδηγός της νέας δράσης Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2021-2027. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, σύμφωνα με  την πρόσκληση. Νεοσύστατες. […]

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.​ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000 € έως 400.000 €. […]

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ηλεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ηλεία Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Αναλυτικότερα: 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με […]

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνης Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθούν μεταποιητικές μονάδες που αξιοποιούν γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για […]

Πρόγραμμα Leader για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας Οι προκηρυσσόμενες υποδράσεις είναι​: 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την […]

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Π.Ε. Βοιωτίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Π.Ε. Βοιωτίας Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης θα ενταχθούν επενδύσεις στις ακόλουθες υποδράσεις: 19.2.2.3: Ενισχύονται πράξεις που αφορούν ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων μόνο σε ορεινές περιοχές. Ενισχύονται, επίσης, και πράξεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Περιοχή Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και ίδρυση […]

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Νήσους Αττικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Νήσους Αττικής Η πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Νήσους Αττικής περιελαμβάνει 4 Υποδράσεις οι οποίες περιγράφονται ως εξής: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα Η υποδράση αφορά κύρια στην ενίσχυση υλοποίησης ενεργειών εξειδικευμένης ενημέρωσης / μεταφοράς γνώσης για την […]

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου Επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προιόντων με αποτέλσμα γεωργικό ή μη γεωργικό ​προϊόν και βιοτεχνία, χειροτεχν​ία και παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση. Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη […]

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίου Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο σύνολο του νομού Χίου,με αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση, την εμπορία, την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ,τον τουρισμό, την βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, την παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ενδεικτικά οι υποδράσεις περιλαμβάνουν τα εξής: Υποδράση […]