ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ​

H Εταιρεία  μας έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.

 

Στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε συγκεκριμένες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η οποία αναλύεται σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα εξής:

 • Την επιμέλεια της ενημέρωσης των στελεχών της εργοδότριας εταιρείας αναφορικά με το σύνολο των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα ή μη της τελευταίας στις διατάξεις του προγράμματος
 • Την επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης στις διατάξεις του προγράμματος
 • Την επιμέλεια της συλλογής, τη σύνταξη και την παρουσίαση όλων των οικονομικών στοιχείων σχετικά με την οικονομοτεχνική μελέτη
 • Τη σύνταξη και συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος του σχεδίου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το πρόγραμμα
 • Την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή του φυσικού φακέλου με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον αρμόδιο φορέα υποδοχής των αιτήσεων-προτάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από το Πρόγραμμα
 • Την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και την άμεση ενημέρωση της επιχείρησης για τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά την υποβολή της αίτησης

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας  δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος, η οποία εντοπίζεται στα εξής:

 • Υποβοήθηση της εργοδότριας εταιρείας κατά την ετοιμασία και σύνταξη των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών
 • Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών – οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου
 • Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή από την εργοδότρια εταιρεία, όλων των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας
 • Υποβοήθηση των τμημάτων της εργοδότριας εταιρείας, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης στην εργοδότρια εταιρεία
 • Υποβοήθηση των τμημάτων της εργοδότριας εταιρείας, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης, τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του σχεδίου
 • Υποβοήθηση της διοίκησης της εργοδότριας εταιρείας, για την επίτευξη των στόχων του επενδυτικού σχεδίου
 • Ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου
 • Ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων ελέγχου
Κλείσιμο ραντεβού
Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας.