Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (εφεξής καλούμενη και ως η «Εταιρεία») παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες που την εμπιστεύονται. Με κεντρικό άξονα την προστασία της σφαίρας της ιδιωτικότητας των πελατών της, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε – Σκοπός Επεξεργασίας

Η ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, ζητάμε την παροχή στοιχειωδών προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση του κάθε έργου, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και διεύθυνση κατοικίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας, καθώς και όσα στοιχεία σχετίζονται με το εκάστοτε αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιούμε, όπως για παράδειγμα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πτυχία, κάρτες ανεργίας για χορήγηση επιδομάτων, εκκαθαριστικά εφορίας κ.α. Τα στοιχεία αυτά θα τα αποθηκεύσουμε στα συστήματά μας και θα τα επεξεργαστούμε μόνο για να παρέχουμε δεόντως τις ζητηθείσες από τον πελάτη υπηρεσίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι πελάτες μας θα υπόκεινται τόσο σε αυτοματοποιημένη όσο και σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία και μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτόν τον σκοπό προσωπικό της Εταιρείας.

Όσα στοιχεία έχουν παρασχεθεί θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία αποκλειστικά για την σωστή και άμεση υλοποίηση των έργων, καθώς και για ενδεχόμενες επικοινωνίες με τους πελάτες σε περίπτωση που προκύψει σχετική ανάγκη.

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών μας. Η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα που επιθυμεί ο κάθε πελάτης αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 “GDPR”.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας για όσο χρόνο απαιτείται αυτό από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία τους διαγράφονται ή καταστρέφονται μετά την πάροδο 10ετίας από την συλλογή τους. Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα νωρίτερα.

Κατ’ εξαίρεση, η ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της για περεταίρω χρονικό διάστημα, μόνο στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ή προκειμένου να αμυνθεί έναντι αξιώσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση.

Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Η ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, κατά περίπτωση και μόνο αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:

Α) Συνεργάτες της Εταιρείας, με τους οποίους διατηρεί συνεργασία η Εταιρεία μας και οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα μηχανικούς πληροφορικής, τεχνικούς ασφαλείας, νομικούς συμβούλους κ.α. Οι συγκεκριμένοι αποδέκτες θα προβούν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων εχεμύθειας, έχοντας επιλεγεί με κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Β) Τρίτους, με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν πρόκειται να διεκπεραιωθεί ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ο σχετικός φάκελος πελάτη απαιτείται να αποσταλεί προς έγκριση σε άλλη αναπτυξιακή εταιρεία, στους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή στις ανά περίπτωση αρμόδιες αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που πρόκειται να αναλάβουν την συνέχιση του εκάστοτε προγράμματος. Για την διεκπεραίωση των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες που εδρεύουν εκτός Ελλάδας και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση συγκεκριμένα προγράμματα που απαιτούν την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019 και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό,τι ο νόμος ορίζει.
 • Για λόγους διαφύλαξης των ζωτικών συμφερόντων των πελατών
 • Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη διάταξη της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας, για παράδειγμα στις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές για την διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει η Εταιρεία.

Γ)  Τρίτους αποδέκτες κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του πελάτη.

Διευκρινίζεται ότι η ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών  δεδομένων από τρίτους αποδέκτες τους οποίους έχει υποδείξει ο πελάτης.

 

Τα δικαιώματά των πελατών ως υποκειμένων των δεδομένων

Υπό το πρίσμα της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων,  τα υποκείμενα των δεδομένων είναι εξοπλισμένα με τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, σε περίπτωση ανακρίβειας ή έλλειψης
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους προς επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (στις περιπτώσεις που η συγκατάθεση αποτελεί τη νομική βάση επεξεργασίας)
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή.

Για  την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους ή προκειμένου τα υποκείμενα των δεδομένων να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μας στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας

Το προσωπικό και τα στελέχη μας φροντίζουν για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς όλους όσους εμπιστεύονται την Εταιρεία. Η μέγιστη ασφάλεια κατά τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία αποτελεί προτεραιότητα. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας αποθηκεύονται με ασφάλεια από εμάς ή από τους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας, ενώ κάθε φορά που οι τελευταίοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, απαιτούμε υψηλό επίπεδο προστασίας. Διασφαλίζουμε ότι βρίσκονται σε ισχύ εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή/και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ανά περίπτωση έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control), ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση ή και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι μπορούν να επικοινωνούν για οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων τους με την Εταιρεία στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό: 2110128920, καθώς και με email στο info@alfadev.gr .

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχετικής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) σε περίπτωση που κάποιος πελάτης μας δεν είναι ικανοποιημένος από την επεξεργασία των δεδομένων του, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax:+30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr .

Ωστόσο, προτού υποβληθεί καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα χαιρόμασταν αν δινόταν η ευκαιρία στην Εταιρεία μας να επιλύσουμε εσωτερικά οποιοδήποτε παράπονο, το συντομότερο δυνατό.